Preloader

Warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Handlowe – FASTMETAL

 

1. Zakres obowiązywania, oferta

 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dalej: OWH stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i stosuje się je do umów sprzedaży, dostawy oraz innych umów zawieranych przez FASTMETAL S.C./FASTMETAL SP. Z O.O. ( zwanym dalej FASTMETAL) z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego i innymi formami przewidzianymi prawem zwanych dalej: Kupującym.

1.2. OWH stanowią integralną cześć umów i wiąże strony w całości, o ile strony nie postanowią inaczej w umowie, potwierdzonym przez FASTMETAL zleceniu lub zamówieniu.

1.3. Propozycje składane przez FASTMETAL, w szczególności informacje i dane zawarte w katalogach, folderach reklamowych, stronach www i cennikach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone w danym piśmie.

1.4 Na potrzeby niniejszego OWH za umowy uważa się również potwierdzone przez FASTMETAL zlecenie lub zamówienie (dalej: Umowa).

 

2. Ceny

 

2.1. O ile nie uzgodniono inaczej, Strony obowiązują ceny i warunki ustalone w Umowie.

2.2. Ceny zapisane zgodnie z pkt. 2.1 są cenami netto, które będą powiększone o należny podatek od towarów i usług lub inne należne podatki lub należności publiczno-prawne, w stawkach obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

 

3. Płatności

 

3.1. O ile nie Strony nie uzgodniły inaczej, cena podlega zapłacie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT na oznaczony na fakturze rachunek bankowy FASTMETAL. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowym FASTMETAL. Koszty realizacji zapłaty, w tym koszty związane z przewalutowaniem ponosi w  całości Kupujący.

3.2. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny, FASTMETAL ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. FASTMETAL zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego powyżej wskazane odsetki na zasadach ogólnych.

3.3. Jeżeli Strony uzgodniły skonto, to odnosi się ono zawsze tylko do wartości dostawy, bez frachtu i zakłada całkowite wyrównanie wszystkich wymagalnych wierzytelności Kupującego w momencie skontowania. O ile nie uzgodniono inaczej, terminy skonto rozpoczynają się z datą wystawienia rachunku.

3.4. FASTMETAL przysługuje prawo do dokonywania potrąceń wierzytelności przysługujących FASTMETAL ze strony Kupującego z wierzytelnościami Kupującego wobec FASTMETAL na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

3.5 Ceny określone w walutach obcych przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży banku Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia wystawienia faktury.

3.6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część

3.7 Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury.

3.8  FASTMETAL zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego. W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi FASTMETAL wydania towaru, którego powyższe zastrzeżenie dotyczy, FASTMETAL jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości dwukrotności wartości tego towaru.

 

4. Zabezpieczenia

 

4.1 FASTMETAL może uzależnić realizację Umowy od udzielenia zabezpieczenia płatności przez Kupującego. Zabezpieczenie musi zostać zaakceptowane pisemnie przez FASTMETAL i może w szczególności przyjąć formę poręczenia, poręczenia wekslowego, akredytywy, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub zaliczki.

 

5. Własność towaru

 

5.1. Do czasu całkowite zapłaty wszelkich należności za daną dostawę towarów, towary te pozostają własnością FASTMETAL. FASTMETAL ma prawo przenieść prawa przysługujące mu wobec Kupującego z tytułu umowy na podmiot trzeci na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5.2. W przypadku wykorzystania lub przetworzenia towaru określonego w pkt. 5.1 przez Kupującego lub jego połączenia albo pomieszania z innymi rzeczami w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, uważać się będzie że FASTMETAL stał się współwłaścicielem nowej rzeczy lub masy majątkowej powstałej z przetworzenia, połączenia lub pomieszania. Udziały we współwłasności oznacza się według stosunku wartości rzeczy przetworzonych, połączonych lub pomieszanych.

5.3. Zbycie przez Kupujący towaru określonego w pkt. 5.1 przed uiszczeniem całości ceny jest nieskuteczne.

5.4. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar przez Kupującego, FASTMETAL może wedle swojego uznania, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWH:

- żądać zwrotu wydanych Kupującemu, a niezapłaconych towarów
- zwrotu rzeczy powstałej z ich przetworzenia, połączenia bądź pomieszania
- żądać zapłaty całości ceny towarów.

5.5. W przypadku wystąpienia przez FASTMETAL z żądaniem zwrotu dostarczonych towarów, Kupujący jest zobowiązany zwrócić wydane, a nie opłacone towary na własny koszt i ryzyko w terminie 14 dni od chwili skierowania żądania. Koszty zwrotu obejmują w szczególności koszty załadunku, transportu i rozładunku w miejscu wskazanym przez FASTMETAL.

5.6 Uprawnienia wskazane w pkt. 5.5 przysługuje FASTMETAL także w sytuacji, gdy po zawarciu Umowy wysoce prawdopodobne będzie, że należności z tytułu danej Umowy zawartej z Kupującym są zagrożone wskutek braku możliwości płatniczych Kupującego.

5.7 W przypadku tworzenia projektu graficznego dla produkowanych wyrobów, projekt stanowi własność FASTMETAL.

5.8. Klient oświadcza, iż posiada pełne prawa autorskie do znaków graficznych tj. m.in. logotypów, czcionek oraz innych materiałów graficznych wykorzystywanych na produktach. Tym samym wyłącza się odpowiedzialność FASTMETAL za niezgodne z prawem wykorzystanie otrzymanych materiałów.

 

6. Realizacja dostaw

 

6.1. Terminowa realizacja Umowy nastąpi pod warunkiem posiadania przez FASTMETAL towarów zamówionych przez Kupującego. Jeżeli z powodu braku zamówionych towarów w magazynach FASTMETAL zrealizowanie Umowy nie będzie możliwe w uzgodnionym przez Strony terminie, FASTMETAL zrealizuje zamówienie niezwłocznie po zakupie towarów objętych Umową lub w inny uzgodnionym przez Strony terminie.

6.2. O ile w Umowie nie uzgodniono inaczej realizacja dostawy odbywa się za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora wybranego przez FASTMETAL. Miejscem dostawy jest adres wskazany przez Kupującego w Umowie. Jeżeli Kupujący nie poda w Umowie adresu dostawy, FASTMETAL może dokonać dostawy według własnego uznania do jednego z poniższych miejsc:

- do dowolnego miejsca, w którym wykonywana jest działalność Kupującego;
- pod adres Kupującego wskazany w Rejestrze Przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej;
- do miejsca wcześniej zrealizowanych dostaw.

6.3 Kupujący gwarantuje wjazd i wyjazd pojazdu kołowego o całkowitej masie dopuszczalnej 3,5 tony. W przypadku, gdy w ocenie kierowcy, nie ma możliwości dojazdu lub wyjazdu do miejsca rozładunku bądź też gdyż dojazd lub wyjazd byłby znacznie utrudniony, FASTMETAL może odmówić wydania towarów w miejscu rozładunku wybranym przez Kupującego.  Ryzyko i koszty dostawy w nowe miejsce rozładunku ciążą na Kupującym

6.4. Terminy realizacji Umowy zaczyna biec w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez FASTMETAL lub podpisania Umowy, pod warunkiem uzgodnienia w Umowie wszystkich szczegółów zamówienia oraz spełnienia przez Kupującego wszystkich obowiązków, w szczególności przedłożenie urzędowych zaświadczeń oraz złożenie na rzecz FASTMETAL ustalonych zabezpieczeń.

6.5. Niedotrzymanie terminu dostaw przez FASTMETAL uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy wyłącznie po uprzednim pisemnym wyznaczeniu FASTMETAL dodatkowego terminu wykonania dostawy nie krótszego niż 14 dni.

6.6. W przypadku zwłoki FASTMETAL odpowiada zgodnie z zapisami pkt 12 za szkody poniesione przez Kupującego z powodu zwłoki w realizacji dostawy. W przypadku zwłoki w dostawie FASTMETAL niezwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym okresie zwłoki. W tej sytuacji Kupujący winien niezwłocznie poinformować FASTMETAL szacowanej wysokości szkody z tytułu powstałej zwłoki. Kupujący jest zobowiązany do podjęcia starań celem ograniczenia powstałej szkody. W przypadku gdy Kupujący, po pisemnym uzgodnieniu z FASTMETAL dokona zakupów w celu ograniczenia szkody w realizacji umowy, co do której nastąpiła zwłoka, FASTMETAL zwróci Kupującemu zgłoszone i udokumentowane dodatkowe koszty zakupu celem pokrycia szkody. oraz udowodnione szkody powstałe w międzyczasie z tytułu zwłoki w dostawie. W przypadku, gdyby Kupujący nie dopełnił swoich obowiązków ograniczenia szkody zgodnie z powyższym ustępem, odpowiedzialność FASTMETAL za szkody z tytułu zwłoki ograniczy się do wysokości takiej szkody, jaka pozostałaby po zastosowaniu się Kupującego do postanowień powyższych.

 

7. Jakość towarów

 

7.1 Jakości i miary określa się na podstawie obowiązujących na czas zawarcia umowy norm PN/EN/ lub zakładowych FASTMETAL.. Odstępstwa jakościowe, miarowe i wagowe są dozwolone w zakresie określonym normami PN/EN lub FASTMETAL.

7.2 Parametry technologiczne produktów, zastosowanie oraz termin przydatności, warunki użytkowania i składowania zostały określone w „Karta technologiczna produktu”. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z „Karta technologiczna” dla zamawianych produktów i akceptuje jej zawartość.

 

8. Odbiór przez Kupującego

 

8.1. Jeśli odbiór nie zostanie dokonany przez Kupującego, nie nastąpi w terminie określonym Umową lub będzie niekompletny z okoliczności leżących nie po stronie FASTMETAL, to FASTMETAL jest uprawnione do wysyłki towaru bez jego odbioru lub do składowana towaru na koszt i ryzyko Kupującego oraz wystawienia z tego tytułu faktury VAT.

8.2 W przypadku nie odebrania towaru w ciągu 30 dni od daty realizacji zamówienia FASTMETAL przysługuje prawo do przejęcia własności towaru a tym samym jego zniszczenia lub odsprzedaży, co nie wyłącza zobowiązań Zamawiającego do realizacji płatności wynikającej z realizacji zamówienia.

 

9. Zasady wysyłki

 

9.1. W przypadku, gdy transport organizuje FASTMETAL, określenie trasy transportu, środka transportu oraz spedytora lub przewoźnika leży po stronie FASTMETAL.

9.3. Wraz z przekazaniem towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary oraz wszelkie ryzyka związane z towarem, w szczególności ryzyko uszkodzenia i utraty towarów. W przypadku, gdy Kupujący sam odbiera towar, zgodnie z postanowieniami pkt 8 OWH korzyści i ciężary oraz ryzyko uszkodzenia i utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą podstawienia towaru do odbioru. FASTMETAL może ubezpieczyć towar na koszt Kupującego tylko na jego wyraźne pisemne polecenie lub w oparciu o stosowny zapis w Umowie.

9.4. Towary powinny odpowiadać średnim wymaganiom dla danego rodzaju towarów i powinny być opakowane lub pozbawione opakowania według odpowiednich przepisów prawa lub praktyki FASTMETAL. Koszty opakowania oraz innych środków ochronnych obciążają Kupującego.

9.5. FASTMETAL może realizować dostaw częściowe.

 

10. Charakter umów

 

10.1. W przypadku Umów o charakterze ciągłym, Strony określą w umowie podział towarów w okresowych planach dostaw z rozbiciem na poszczególne miesiące lub inne okresy.

10.2. Jeżeli pojedyncze zamówienie, po pisemnym uzupełnieniu przez Kupującego Umowy, przekroczy ilości towarów przewidziane w Umownie, FASTMETAL jest może dostarczyć zwiększoną ilości towaru. Towary przekraczające ilości wskazane w Umowie zostaną dostarczone po cenach obowiązujących w chwili uzupełnienia Umowy lub dostawy.

 

11. Odpowiedzialność za wady

 

11.1. Towar jest zgodny z umową, jeśli w momencie przejścia ryzyka na Kupującego nie odbiega on lub w nieistotnym stopniu odbiega od uzgodnionej przez Strony specyfikacji. Zgodność z umową towarów mierzy się wyłącznie wg jednoznacznych norm jakościowych i ilościowych dla zamawianego towaru. Odpowiedzialność za określony cel zastosowania lub szczególną zdatność jest przyjmowana tylko w takim zakresie w jakim zostało to jednoznacznie uzgodnione. W pozostałych przypadkach ryzyko zdatności i zastosowalności ponosi wyłącznie Kupujący. FASTMETAL w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie bądź zniszczenie towaru w skutek ich niewłaściwego stosowania przez Kupującego po przejęciu ryzyka.

11.2. Kupujący winien niezwłocznie skontrolować towar po jego otrzymaniu. Roszczenia z tytułu wad będą rozpatrywane jedynie wtedy, jeśli wezwanie do usunięcia wady nastąpi niezwłocznie na piśmie. Wady ukryte powinny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich odkryciu, najpóźniej jednak przed upływem uzgodnionego w umowie lub ustawowego terminu przedawnienia.

11.3. W przypadku wystąpienia wady towaru, FASTMETAL może według własnego uznania: usunąć wadę albo dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Jeżeli FASTMETAL nie usunie wady albo nie dostarczy Kupującemu towaru wolnego od wad, Kupujący może po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do dokonania tych czynności może albo żądać obniżenia ceny kupna, albo odstąpić od umowy. Dalej idące roszczenia są wykluczone. Nie narusza to postanowień pkt 12.

11.4. W przypadku wystąpienia wady prawnej towaru Kupujący jest uprawniony do żądania jej usunięcia w ciągu dwóch tygodni od dnia jej wykrycia. W pozostałych przypadkach obowiązuje zapis pkt 11.3.

11.5. FASTMETAL może odmówić naprawy towaru, jeśli naprawa jest związana z niewspółmiernymi kosztami, tj. w szczególności wtedy, gdy bezpośrednie koszty naprawy, włącznie z koniecznymi w tym celu nakładami, przekraczają 100% ceny końcowej towaru netto.

11.6. Jeżeli Kupujący nie stwierdził wadliwości towarów objętych dostawą przy ich odbiorze w skutek niedokonania kontroli albo niezachowania należytej staranności przy dokonywaniu kontroli towarów, jego uprawnienie do żądania usunięcia wad zostaje wyłączone.

11.7. W przypadku zgłoszenia reklamacji Kupujący winien niezwłocznie zapewnić FASTMETAL możliwość kontroli reklamowanego towaru. Na wezwanie FASTMETAL Kupujący powinien udostępnić reklamowany towar lub jego próbkę na koszt FAST METAL. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji FASTMETAL może obciążyć Kupującego kosztami przewozu i przeładunku towarów oraz kosztów przeprowadzenia kontroli jakości, w szczególności zleconych badań i oględzin.

11.8. W przypadku towarów sprzedawanych jako materiał zdeklasowany, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wad, z jakimi należy się liczyć w przypadku tego rodzaju towarów.

11.9 Odpowiedzialność FASTMETAL ogranicza się do wartości realizowanej dostawy. Tym samym wyłącza się odpowiedzialność FASTMETAL z tytułu strat poniesionych przez Kupującego wynikających z wady produktów oraz możliwych korzyści utraconych przez Kupującego.

 

12. Ograniczenia odpowiedzialności i przedawnienie

 

12.1 O ile w niniejszych OWH lub umowie nie uregulowano inaczej FASTMETAL ponosi odpowiedzialność
odszkodowawczą za naruszenie istotnych obowiązków umownych tylko w przypadku umyślności lub rażącego niedbalstwa FASTMETAL. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność FASTMETAL jest wyłączona.

12.2 Powyższa ograniczona odpowiedzialność nie obowiązuje w przypadku, gdy w skutek działania lub zaniechania FASTMETAL doszło do narażenia życia lub zdrowia lub uszkodzeń ciała.

 

13. Sprzedaż zagraniczna, Podatek od towarów i usług

 

13.1. Jeśli Kupujący mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (odbiorca zagraniczny) odbiera towar oraz transportuje lub wysyła go do kraju trzeciego (spoza Unii Europejskiej), zobowiązany jest przedłożyć FASTMETAL wymaganą przepisami podatkowymi kopię dokumentu, w którym organ określony w przepisach celnych potwierdził wywóz towarów zgodnych z treścią Umowy poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli dokument ten nie zostanie przez kupującego przedłożony w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu odebrania towarów, FASTMETAL obciąży kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczanych towarów. Jeżeli dokument ten zostanie następnie przedstawiony przez kupującego, FASTMETAL skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.

13.2. W przypadku dostaw z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, kupujący winien podać FASTMETAL swój ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, pod jakim prowadzi działalność na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska kraju Unii Europejskiej oraz przedstawić dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że dostarczone przez FASTMETAL towary zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, tj. w szczególności: dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika lub spedytora, odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium Polski, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. W sytuacji braku listu przewozowego, z którego jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego niż Polska kraju Unii Europejskiej kupujący zobowiązany jest przedstawić inne dokumenty jednoznacznie potwierdzające dostarczenie towarów do odbiorcy w kraju docelowym takie jak: dokumenty dotyczące ubezpieczenia i frachtu, dokumenty potwierdzające zapłatę za towar, potwierdzenie odbioru towarów przez nabywcę w kraju docelowym. Jeżeli kupujący nie przedstawi powyższych dokumentów w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odebrano towary, FASTMETAL obciąży kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczonych towarów. Jeżeli wymienione powyżej dokumenty zostaną następnie przedstawione przez kupującego, FASTMETAL skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.

 

14. Odstąpienie od Umowy

 

14.1 W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności rezygnacji z zakupu FASTMETAL może naliczyć karę w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.

14.2 W przypadku odstąpienia przez Kupującego lub FASTMETAL od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności rezygnacji z zakupu FASTMETAL, w sytuacji, gdy przedmiot Umowy został przygotowany na specjalne zamówienie Kupującego, poza karą umowna określona w ust. 1 powyżej FASTMETAL przysługuje zwrot wszelkich kosztów związanych z wytworzeniem przedmiotu Umowy, w szczególności koszty materiału, transportu oraz koszty wytworzenia i magazynowania przedmiotu Umowy.

14.3. Prawo odstąpienia od umowy przez FASTMETAL z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności barku lub opóźnienia zapłaty(nawet częściowej) może nastąpić do czasu dostawy towaru lub jego ostatniej części.

14.4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez FASTMETAL przekracza kwoty określone w ust. 14.1 - 14.3 FASTMETAL może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

15. Siła wyższa

 

15.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu bądź za całkowite bądź częściowe niewykonanie umowy, z powodu siły wyższej. W razie wystąpienia zdarzenia siły wyższej, Strona, której taki przypadek dotyczy, zobowiązana jest zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie o takim zdarzeniu oraz podjąć rozsądne czynności celem uniknięcia skutków takiego zdarzenia.

15.2. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż 30 dni, Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia w całości lub w odpowiedniej części.

15.3. Wystąpienie powyższych okoliczności związanych z siłą wyższą nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zapłaty za dostarczone już towary.

15.4. Jeżeli jakiekolwiek okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej dotyczyć będą bezpośrednio zdolności strony do wypełnienia swoich obowiązków w odpowiednim czasie, czas określony w umowie na wypełnienie tychże obowiązków zostanie odpowiednio wydłużony o czas równy czasowi występowania przedmiotowych okoliczności.

15.5. Za siłę wyższą uważa się jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbroje, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, a także konflikty między pracodawcami i pracownikami we własnych i obcych zakładach, awarie maszyn, działania w wykonaniu władzy publicznej oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze stron umowy.

 

16. Postanowienia końcowe

 

16.1. Wszelkie zmiany niniejszych OWH wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

16.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę FASTMETAL.

16.3. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz w OWH mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

16.4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się klienta z OHW bez konieczności złożenia odrębnego oświadczenia.

Informacje

Produkty

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą produktów.

Czytaj więcej

Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w firmie FASTMETAL.

Czytaj więcej

Kontakt

Szczegółowe inforamcje kontaktowe dotyczące naszej firmy.

Czytaj więcej

Szybki kontakt

Fastmetal S.Cul. Bydgoskich Przemysłowców 13
85-862 Bydgoszcz
tel./fax 0048 52 358 47 04
tel. 0048 52 320 06 28
e-mail: biuro@fastmetal.pl
NIP: PL 953-264-42-34
REGON: 341591089

FASTMETAL Sp. z o .oul. Bydgoskich Przemysłowców 13
85-862 Bydgoszcz
tel./fax 0048 52 358 47 04
tel. 0048 52 320 06 28
e-mail: biuro@fastmetal.pl
NIP: PL 953-278-16-69
REGON: 387984663

KRS: 0000879066